top of page
F180329MA11.jpg

הרה"ג וכו' הרב דוד לאו

כבר נודע האדמו"ר מחב"ד כמי שידיו רב לו בכל מקצועות התורה והחסידות ... ועתה איותה נפשך להוציא מדבריו הקדושים וכניסת בספר "משנת מנחם" את הגדרותיו ומחשבותיו לגבי גדולי ישראל – התנאים ואמוראים ... אין לי כל ספק שספר זה יהווה נדבך נוסף בהבנת דברי הרבי זצ"ל ונפשו תתרונן ותשמח שדבריו בזכותך ירוו רבים.

bottom of page